Velvet Armyworm Moth
Spodoptera latifascia
Noctuidae
Hodges 9670


Photo courtesy Pete Williams, Gulf Breeze, Florida, September 15, 2006
Copyright (C) 2006 Pete Williams


Photo courtesy Pete Williams, Gulf Breeze, Florida, September 15, 2006
Copyright (C) 2006 Pete Williams

Use BACK button to return to Index